Privacy Policy

The Privacy Policy on pozyczkichwilowki.net (hereinafter we, us, our, ours, Website, Site) is the formal document, which determines and explains how the information of the user (hereinafter User, Users, You, Your, Yours) is collected, stored, shared and used on the Website. This document was elaborated to make formal guarantee of the protection and security of the information provided on the Website.

This Privacy Policy determines the implication of the information, both personal and non-personal, used on the Website. If You have already shared Your information on the Website and want to eliminate Your details from any records associated with theWebsite under our regulation and control, You can contact us directly using the contact details we provide on the Website.

The services provided on the Website can be used only by the legal residents of the United States over 18 years old. The operation of the Website is aligned with federal, state and local laws of the PL. Thus, once You willingly register on the Website by submitting Your information via the online form and accepting this Privacy Policy and the Website[Terms and Conditions of Use], Youconfirm that You understand that the use of the information You submit on the Site is governed by these documents. For this reason, You are encouraged to study these documents carefully prior to submitting Your information on the Website.

If You disagree with or misunderstand the clauses of the Terms and Conditions of Use and Privacy Policy of this Website and/or refuse to accept the provisions of the documents stated above, You should cease using the services of the Website and should not provide Your information and register on the Website via online form or in any other way submit and share Your information on the Website. If You have doubts regarding the use of the Website or its services, You can contact us via the details we provide on the Website. If You willingly refuse to use the Website, You should close this and other pages of this Website.

I. Personally and Non-Personally Identifiable Information

In order to register on the Website and use its services,You need to provide Your personally identifiable information (PII)via the online form on the Website. The way this information is collected, stored, shared, and used is determined by the provisions of this Privacy Policy. This information is essential to provide You with the service You request by using the Website. If You do not need to use the service of the Website or for some reason decide to cease the use of the Website, You should not submit Your PII information on the Website. PII includes but is not limited to the following information: Your first and last names, address, email address, telephone number, date of birth, employment information, Social Security number, other ID information, banking information.

NB: SS number and banking information are used only to provide You with the searching and matching service and never shared with any third party marketers and other third parties unless the opposite is determined by the law or required according to special orders from the authorized parties (including but not limited national security issues or alike).

Apart from PII, we collect Your non-personally identifiable information (NPII) available upon Your using the Website regardless of submitting any personal information on the Website. NPII includes but is not limited to the user’s behavioral data, such as Internet Protocol (IP) data, browser details, geo position, user’s operating system, the pages of referral and exiting, date and time details, Internet service provider details etc. The NPII we collect from You can be transmitted to the third parties we contract with unless You exploit the means to hide Your NPII or express Your request to stop using Your NPII directly.

Polityka prywatności na stronie pozyczkichwilowki.net (dalej: my, my, nasze, nasze, Witryna, Witryna) jest oficjalnym dokumentem, który określa i wyjaśnia, w jaki sposób informacje o użytkowniku (dalej: Użytkownik, Użytkownicy, Ty, Twój, Twój ) jest gromadzony, przechowywany, udostępniany i wykorzystywany w Witrynie. Ten dokument został opracowany, aby zapewnić formalną gwarancję ochrony i bezpieczeństwa informacji dostarczanych na stronie internetowej.

Niniejsza Polityka prywatności określa wpływ informacji, zarówno osobistych, jak i nieosobowych, wykorzystywanych w Witrynie. Jeśli udostępniłeś już swoje informacje w Witrynie i chcesz wyeliminować swoje dane z wszelkich rekordów związanych z witryną internetową w ramach naszych przepisów i kontroli, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio, korzystając z danych kontaktowych udostępnianych w Witrynie.

Z usług świadczonych w Witrynie mogą korzystać wyłącznie legalni mieszkańcy Stanów Zjednoczonych w wieku powyżej 18 lat. Działanie Witryny jest zgodne z prawem federalnym, stanowym i lokalnym PL. W związku z tym, po dobrowolnym zarejestrowaniu się w Witrynie internetowej poprzez przesłanie informacji za pośrednictwem formularza online i zaakceptowaniu niniejszej Polityki prywatności i Witryny [Warunki użytkowania], użytkownik potwierdza, że ​​rozumie, że korzystanie z informacji przesyłanych w Witrynie podlega prawu przez te dokumenty. Z tego powodu zachęcamy do uważnego zapoznania się z tymi dokumentami przed przesłaniem informacji do Witryny.

Jeśli nie zgadzasz się z klauzulami Warunków użytkowania i Polityki prywatności niniejszej Witryny lub nie rozumiesz jej, i / lub nie zgadzasz się z postanowieniami wyżej wymienionych dokumentów, powinieneś zaprzestać korzystania z usług Witryny i nie powinien udostępniać dane użytkownika i rejestrować się w Witrynie za pośrednictwem formularza online lub w jakikolwiek inny sposób przesyłać i udostępniać informacje użytkownika na stronie internetowej. Jeśli masz wątpliwości dotyczące korzystania z Witryny lub jej usług, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem danych podanych w Witrynie. Jeśli dobrowolnie odmówisz korzystania z Witryny, powinieneś zamknąć tę i inne strony tej Witryny.

I. Informacje osobiste i nieosobowe

Aby zarejestrować się w Witrynie i korzystać z jej usług, musisz podać swoje dane osobowe (PII) za pośrednictwem formularza online na stronie internetowej. Sposób zbierania, przechowywania, udostępniania i wykorzystywania tych informacji określają postanowienia niniejszej Polityki prywatności. Informacje te są niezbędne, aby zapewnić Państwu żądaną usługę za pośrednictwem Witryny. Jeśli Użytkownik nie musi korzystać z usługi Witryny lub z jakiegoś powodu zdecyduje się zaprzestać korzystania z Witryny, nie powinien przesyłać informacji o PII w Witrynie. PII zawiera, ale nie ogranicza się do następujących informacji: Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, informacje o zatrudnieniu, numer PESEL, inne dane identyfikacyjne, informacje bankowe.

NB: numer SS i informacje bankowe są używane wyłącznie w celu dostarczenia Ci usługi wyszukiwania i dopasowywania i nigdy nie są udostępniane osobom trzecim zajmującym się marketingiem i innym stronom trzecim, chyba że przeciwne jest określone przez prawo lub wymagane zgodnie ze specjalnymi zamówieniami upoważnionych stron (w tym, ale nie wyłącznie, kwestie bezpieczeństwa narodowego lub podobne).

Oprócz informacji PII, zbieramy Twoje dane osobowe (NPII), które nie są identyfikowalne osobiście, dostępne podczas korzystania z Witryny niezależnie od przesłania jakichkolwiek danych osobowych w Witrynie. NPII obejmuje między innymi dane behawioralne użytkownika, takie jak dane protokołu internetowego, dane przeglądarki, położenie geograficzne, system operacyjny użytkownika, strony odsyłające i wyjścia, datę i godzinę, dostawca usług internetowych szczegóły itd. NPII, które zbieramy od Ciebie, możesz przekazać stronom trzecim, z którymi zawieramy umowy, chyba że wykorzystasz środki, aby ukryć swoje NPII lub wyrazić swoją prośbę o zaprzestanie bezpośredniego korzystania z NPII.

I. WYKORZYSTANIE SWOICH PII

Gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy i wykorzystujemy Twoje dane PII zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Wszystkie podane przez Ciebie informacje są chronione przez nasze najlepsze środki bezpieczeństwa i metody szyfrowania. Informacje, które przesyłasz rejestrując się w usługach, są wykorzystywane do wyszukiwania i dopasowania z jednym lub większą liczbą kredytodawców, z którymi zawieramy umowy z tym, kto może dostarczyć Ci produkty kredytowe, w których wyraziłeś zainteresowanie. Twoje zgłoszenie informacji jest uważane za wyrażoną wolę dopasowane do pożyczkodawcy lub dostawcy usług finansowych. Ponadto gromadzone przez nas informacje mogą być wykorzystywane do kontaktowania się z Tobą w celu dostarczenia informacji marketingowych dotyczących produktów, w których wyraziłeś zainteresowanie. Ponadto możemy wykorzystać te informacje w celu zapewnienia ochrony przed potencjalną szkodliwą aktywnością i oszustwami w Internecie. Będziemy zbierać, przechowywać, udostępniać i wykorzystywać Twoje dane tylko po wyrażeniu przez Ciebie zgody na kliknięcie odpowiedniego przycisku lub zaznaczeniu pola zgody, które upoważnia nas do korzystania z Twoich danych zgodnie z niniejszym opisem.

Niektóre z Twoich PII (z wyjątkiem numeru SS i innych poufnych informacji, takich jak informacje bankowe) mogą być udostępniane niektórym stronom trzecim, z którymi podpisujemy umowę, na wypadek gdyby potrzebna była pomoc techniczna. Te upoważnione osoby trzecie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Państwa danych iw żaden sposób nie mogą ich wykorzystywać do żadnych innych celów, ale cele autoryzowane zgodnie z zawartą umową, jak również w żaden sposób nie są upoważnione do udostępniania Państwa danych innym stronom trzecim. Cała działalność prowadzona za pomocą Twoich PII jest ograniczona postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i odpowiednimi formalnymi dokumentami na tej stronie internetowej, a także postanowieniami obowiązujących przepisów międzynarodowych i ustawodawstwem PL. Dodatkowo, PII może być udostępniane do zgłaszania konsumentom za pośrednictwem biur kredytowych po uprzedniej autoryzacji (autoryzacja zgłaszania przez konsumenta). Jednakże procedura ta jest wykonywana przez pożyczkodawców w sposób prerogatywny, a zatem regulowana przez dokumenty prawne dotyczące Twojej komunikacji z pożyczkodawcą i innymi dostawcami finansowymi i nie ma nic wspólnego z niniejszą umową i korzystaniem z tej strony i jej usług. / p>

Twoje PII mogą być udostępniane podmiotom rządowym, ujawniane całkowicie lub częściowo na żądanie dowolnego organu lub upoważnionej organizacji, jeśli takie ujawnienie jest zgodne z prawem i uznane za konieczne z następujących powodów:

  • jest zamówiony lub wymagany do przestrzegania procedur prawnych;
  • obowiązkowa jest ochrona własności właściciela Witryny lub jej podmiotów stowarzyszonych iw żaden sposób nie jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa;
  • konieczne jest zapobieganie przestępczości i / lub ochrona bezpieczeństwa narodowego;
  • konieczne jest zabezpieczenie bezpieczeństwa osobistego lub publicznego.

W przypadku połączenia, przejęcia, konsolidacji lub zakupu firmy będącej właścicielem i jej aktywów, możliwe jest, że Twoje PII mogą zostać przeniesione, a tym samym ujawnione stronie otrzymującej w trakcie podanych działań. Zgodnie z decyzją sądu w sprawie postępowania upadłościowego, jeżeli ma miejsce, w przypadku likwidacji spółki będącej właścicielem, strona likwidująca lub upoważnieni przedstawiciele spółki mogą przekazywać, sprzedawać, rozporządzać lub licencjonować Państwa PII w ramach postanowień określonych przez decyzja sądu. W takim przypadku możliwe jest, że właściciele PII udostępnionych w Witrynie zostaną powiadomieni o zbliżających się procedurach i modyfikacjach z góry lub powiadomienie zostanie opublikowane w Witrynie. Możliwe, że przejęcie, połączenie i inne określone modyfikacje są powiązane z firmą spoza PL.

II. MARKETING OSÓB TRZECICH

Możliwe jest, że Twoje PII może częściowo (z wyłączeniem takich poufnych informacji jak numer SS oraz dane bankowe i finansowe) być udostępniane w celach marketingowych niektórym zewnętrznym marketerom, pożyczkodawcom i reklamodawcom, z którymi zawieramy umowy. W takim przypadku strony otrzymujące, jako osoby trzecie zajmujące się marketingiem, mogą wykorzystywać te informacje i udostępniać je innym podmiotom zajmującym się marketingiem zewnętrznym, które mogą zainicjować działania marketingowe w stosunku do Ciebie w celu przedstawienia Ci produktów. . W przypadku, gdy zdecydujesz się zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości marketingowych i / lub ofert, możesz łatwo zrezygnować z subskrypcji i wyeliminować swoje informacje z list opracowanych przez tych zewnętrznych sprzedawców w celu wysyłania Ci wiadomości po prostu za pomocą opcji rezygnacji z subskrypcji (przycisk opcji lub link) w odpowiednim komunikacie. Środki do działań marketingowych obejmują między innymi bezpośrednią korespondencję, krótkie wiadomości, banery reklamowe online, połączenia telemarketingowe, e-maile itp.). Poza tym Twoje informacje mogą być wykorzystywane do śledzenia Twojej aktywności online i zbierania informacji o zachowaniu i wyszukiwaniu online. Ta czynność jest zazwyczaj wykonywana w celu poprawy jakości usług oferowanych Tobie online i dostosowania działań marketingowych do Twoich wymagań i potrzeb.

Pamiętaj, że sposób, w jaki osoby trzecie zajmujące się marketingiem wykorzystują Twoje informacje, podlega postanowieniom ich dokumentacji prawnej i przepisów, w tym między innymi polityki prywatności i warunków korzystania z ich stron internetowych i usług. Z tego powodu, ponieważ nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za sposób, w jaki Twoje informacje mogą być wykorzystywane przez te strony, zachęcamy Cię do uznania, w jaki sposób Twoje informacje mają być wykorzystywane zgodnie z przepisami dokumentacji prawnej tych zewnętrznych sprzedawców. Jeśli chcesz wyeliminować swoje informacje z dowolnej listy lub baz danych tych zewnętrznych sprzedawców, powinieneś skontaktować się z nimi bezpośrednio.

Poprzez ciągłe korzystanie z Witryny i próbę korzystania z usług prezentowanych w Witrynie, użytkownik wyraźnie zgadza się, że przeczytał i zrozumiał postanowienia dokumentów prawnych, które kontrolują korzystanie z Twoich danych w Witrynie oraz warunki gromadzenia, przechowywania, udostępniania i korzystania z PII oraz sposobu, w jaki Twoje udostępnione PII mogą być wykorzystywane przez zewnętrznych kredytodawców i zewnętrznych sprzedawców.

Aby przerwać kontakt z nami i uzyskać więcej informacji od nas, musisz zamknąć tę i wszystkie inne strony internetowe. Jeśli już udostępniłeś nam swoje dane osobowe i chcesz zrezygnować z dalszej komunikacji i usunąć swoje dane z naszych list i baz danych, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio za pomocą odpowiedniego żądania, używając tego adresu e-mail contact@pozyczkichwilowki.net lub inne informacje kontaktowe wskazane na tej stronie. Twoja prośba zostanie przetworzona, a informacje usunięte z naszej bazy danych. Jak tylko Twoje dane zostaną usunięte z bazy danych, możesz być pewien, że nie zostaną one udostępnione osobom trzecim, wykorzystane do jakichkolwiek celów wtórnych lub wykorzystane do działań marketingowych. Mimo to, ponieważ informacje zostały już udostępnione sprzedawcom zewnętrznym, nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za informacje wysyłane do Ciebie przez te osoby trzecie. Powinieneś skontaktować się bezpośrednio z zewnętrznymi sprzedawcami, aby usunąć Twoje dane z baz danych.

III. IMPLIKACJA KREDYTU WYKORZYSTANIA PII

Informacje udostępniane naszym zewnętrznym pożyczkodawcom mogą zostać wykorzystane do weryfikacji Twojej tożsamości (na przykład za pomocą numeru SS i / lub numeru prawa jazdy) oraz Twoich danych przeciwko krajowym bazom danych. Ponadto kredytodawcy, z którymi zawieramy umowy, mogą wymagać weryfikacji kredytowej i korzystania z Twojego PII w celu zażądania raportu kredytowego od jednej lub więcej organizacji kredytowych, w tym między innymi głównych biur kredytowych, w celu ustalenia Twojej wiarygodności i oceny ryzyka związanego z zapewnieniem produkty kredytowe dla Ciebie. Żądanie raportu kredytowego może obniżyć Twoją ocenę kredytową. Jeśli nadal korzystasz z Witryny i przesyłasz swoje informacje za pośrednictwem formularza internetowego w Witrynie, wyrażasz wyraźną zgodę na weryfikację swoich danych oraz sprawdzanie wiarygodności zgodnie z postanowieniami tych zewnętrznych podmiotów udzielających pożyczek; dokumenty prawne używane do zarządzania i regulowania ich praktyk oraz komunikacji z Tobą.

IV. EMAIL I TELEMARKETING

Wyrażając zgodę na Warunki użytkowania i niniejszą Politykę prywatności, potwierdzasz, że my i osoby trzecie udzielające pożyczek i marketerzy, z którymi Twoje dane są udostępniane zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności, możesz używać Twojego PII do celów reklamowych, w tym ale nie ogranicza się do reklamy e-mail i telemarketingu.

Twoje PII mogą być używane do bezpośredniej i pośredniej komunikacji, w tym między innymi połączeń telemarketingowych, połączeń pomocniczych i ofert produktów kredytowych i usługowych za pośrednictwem numeru telefonu podanego w formularzu online. Zarówno my, jak i zewnętrzni kredytodawcy i sprzedawcy mogą korzystać z tego numeru, nawet jeśli jest on wymieniony w rejestrze korporacyjnym, stanowym lub federalnym Do-Not-Contact, listach zniesienia lub podobnych. Ponieważ przesłanie informacji za pośrednictwem formularza online jest określane jako próba dokonania zakupu lub otrzymania usługi, przetwarzanie i stosowanie Twojego żądania odbywa się zgodnie z postanowieniami zmienionej reguły sprzedaży telemarketingu, 16 CFR i sekty 310 i nast. (& laquo; ATSR & raquo;). Zgodnie z ATSR, nawet jeśli Twój numer telefonu znajduje się na liście Do-Not-Call FTC, jesteśmy upoważnieni do skontaktowania się z Tobą po uzyskaniu Twojej zgody za pomocą telemarketingu. Ponieważ Twoje zapytanie do zewnętrznych sprzedawców i prośba o usługę na Stronie jest również uważana za próbę dokonania zakupu, zgodnie z ATSR ci zewnętrzni marketerzy są również upoważnieni do skontaktowania się z Tobą za pomocą telemarketingu.

Wyrażając zgodę na korzystanie z Witryny i dostarczanie informacji do korzystania z naszych usług, potwierdzasz, że masz co najmniej 18 lat i jesteś uprawniony do posiadania i używania urządzenia mobilnego. Potwierdzasz również, że zdajesz sobie sprawę z zobowiązań i ewentualnych opłat związanych z Twoim udziałem w kampaniach telemarketingowych. Twój dostawca usług może również zbierać Twoje dane. Te procedury i interakcja z dostawcą usług są regulowane przez zasady i warunki określone przez te organizacje i nie mają nic wspólnego z niniejszą Polityką prywatności i innymi dokumentami regulacyjnymi na tej stronie.

V. ŚRODKI DO ZBIERANIA INFORMACJI NIEOBOWIĄZKOWYCH

Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z witryny lub stron internetowych pożyczkodawców i sprzedawców będących osobami trzecimi, możesz napotkać użycie plików cookie, sygnałów nawigacyjnych, znaczników pikselowych, narzędzi do analizy przeglądarki i dzienników serwera WWW. Są to małe pliki lub części kodu, używane do monitorowania i rejestrowania funkcji Twojej aktywności online, takich jak położenie geograficzne, adres IP, preferencje językowe, historia kliknięć, historia przeglądania, zachowanie w trybie online, zestaw danych systemu operacyjnego i przeglądarki. Wszystkie te dane są traktowane jako Twoje dane osobowe (NPII) i są gromadzone i przechowywane w celu dostosowania Twojej aktywności online.

Cookies

Są to małe, unikalne pliki przypisane przez serwer Witryny użytkownikom tej Witryny, gdy użytkownicy ci odwiedzają i wykonują działania w Witrynie (takie jak linkowanie i klikanie). Po zainstalowaniu na komputerze użytkownika pliki cookie gromadzą informacje o zachowaniu użytkownika w trybie online, przeglądaniu i szczegółach dotyczących użytkownika, a także przesyłają je do nas lub osób trzecich upoważnionych do zbierania tych informacji od Ciebie. Pliki cookie służą do umożliwienia rozpoznania użytkownika, analizy preferencji użytkownika i dostosowania usług świadczonych online do zebranych informacji. Ponadto te małe pliki są w stanie wykryć oszukańcze działania i zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa.

Pliki cookie mają różną wielkość i długość (tymczasowe lub stałe). Sesja lub tymczasowe pliki cookie są używane do pojedynczej operacji w Witrynie i kasowane wkrótce po zamknięciu przeglądarki lub witryny internetowej. Trwałe lub trwałe pliki cookie są przechowywane dłużej i przetrwają wyjście ze strony internetowej lub przeglądarki. Możesz ręcznie zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie w opcjach przeglądarki i usuwać te małe pliki, jeśli uznasz to za konieczne. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie i plikami cookie na & http://www.cookiecentral.com/ i http://www.aboutads.info.

Znaczniki pikseli i sygnały nawigacyjne

Te małe obrazy są umieszczane na stronach internetowych i wiadomościach e-mail w celu monitorowania aktywności użytkowników. Funkcje te rejestrują aktywność użytkownika podczas sesji, umożliwiając w ten sposób dalsze dostosowanie i ulepszenie kampanii marketingowych i promocji. Więcej o beaconach tutaj: www.webopedia.com/TERM/W/Web_beacon.html.

Pliki dziennika to zebrane pliki, które przechowują informacje o adresie IP, typie przeglądarki, dostawcy usług internetowych, typie platformy, znaczniku daty / czasu, rekordach kliknięć, stronach odsyłających i wychodzących itp. Pliki te są również używane do dostosowania i poprawić wrażenia użytkownika w Internecie, a zwłaszcza na stronach internetowych.

II. Zarządzanie prywatnością

W celu efektywnego zarządzania prywatnością ustalamy różne praktyki dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane. Oprócz technik podnoszących poziom Twojego doświadczenia online i korzystania z naszej usługi i Witryny, udostępniamy opcje ograniczenia ilości informacji, które udostępniasz lub eliminujesz z naszych danych na żądanie.

Jeśli nie chcesz, aby Twoje informacje NPII były gromadzone, przechowywane, udostępniane lub wykorzystywane, powinieneś natychmiast wyjść z Witryny. Mimo to możliwe jest, że pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne pliki śledzenia są instalowane automatycznie. W takim przypadku możesz użyć preferencji przeglądarki, aby ręcznie usunąć istniejące pliki cookie, dostosować domyślne ustawienia i zażądać powiadomienia o plikach cookie, zaakceptować lub odrzucić pliki cookie, usunąć pliki cookie z komputera.

Ponieważ protokół Do-Not-Track nie został jeszcze ustanowiony, zarządzanie bezpieczeństwem informacji i prywatności jest zgodne z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i powiązanymi dokumentami regulującymi korzystanie z tej witryny pomimo jakichkolwiek sygnałów Do-Not-Track. Jeśli chcesz zrezygnować z udostępniania innym osobom, możesz przejść do www.networkadvertising.org/consumer/opt_out. bolec aby dostosować swoje opcje indywidualnie.

Innym sposobem na rezygnację ze śledzenia Twoje zachowanie internetowe sprzedawców zewnętrznych polega na wypisaniu się z ich list e-mail za pomocą odpowiednich linków.

III. Bezpieczeństwo PII

Twoje PII są gromadzone, przechowywane, udostępniane i używane pod ścisłym przestrzeganiem przepisów i praktyk w zakresie ochrony prywatności i prywatności. Chronimy Twoje PII i całą działalność wykonywaną w Witrynie przed wszelkimi próbami złośliwego działania, oszustwa, nieautoryzowanego użycia i innych zagrożeń internetowych. Wykorzystujemy elektroniczne, fizyczne i kierownicze środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ogólnej ochrony użytkownikom Witryny i jej zasobów, aby uniknąć utraty, niewłaściwego użycia, nieautoryzowanej modyfikacji lub deformacji jakichkolwiek informacji.

Ograniczamy dostęp do informacji i udostępniamy Twoje PII wyłącznie do limitu ustalonego przez Twoją zgodę na postanowienia niniejszej Polityki prywatności i innych środków regulujących Witrynę, a także obowiązujących przepisów. W firmie dostęp do twoich danych osobowych może uzyskać tylko upoważniony użytkownik i nigdy nie jest używany publicznie. Wszyscy pracownicy i inne strony, które mają dostęp do twoich danych osobowych, są zobowiązani do zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa w możliwym zakresie. Niezgodność podlega działaniom dyscyplinarnym.

Niemniej jednak żaden podmiot nie może bezwarunkowo zagwarantować, że Twoje doświadczenie online będzie w 100% zabezpieczone i że nie będzie miało miejsca naruszenie i / lub nielegalna interwencja. Właściciel Witryny nie może brać odpowiedzialności za jakiekolwiek nielegalne działania, naruszenia bezpieczeństwa, skradzione lub zmodyfikowane informacje, które mają miejsce poza kontrolą właściciela. Aby zagwarantować ochronę przed szkodliwymi działaniami z zewnątrz, możesz zażądać usunięcia swoich danych z dowolnego wykazu lub bazy danych, które uważasz za niebezpieczne. Jednocześnie osoby trzecie zajmujące się marketingiem, które otrzymują Twoje PII, są umownie odpowiedzialne za ochronę Twoich danych w zakresie, w jakim jest to możliwe. Zapewniamy weryfikację staranności naszych partnerów za pomocą wielu środków i umów regulacyjnych oraz sprawdzamy ich politykę bezpieczeństwa informacji. W przypadku naruszenia, obowiązujące przepisy i regulacje są stosowane w celu zarządzania sytuacją i wyeliminowania ewentualnych negatywnych konsekwencji.

IV. Zbieranie informacji od dzieci

Informacje od dzieci poniżej 18 roku życia są surowo zabronione i nie będą wykonywane na stronie internetowej. Zapewniamy filtry, które umożliwiają każdemu, kto ma nielegalny wiek, dostarczanie informacji na stronie internetowej. W przypadku wykrycia jakichkolwiek danych PII otrzymanych od użytkownika poniżej 18 roku życia natychmiast usuniemy te informacje. Zgodnie z faktem, że nie gromadzimy, nie przechowujemy, nie udostępniamy ani nie używamy żadnych danych osobowych od użytkowników poniżej 18 lat, przestrzegamy i przestrzegamy Ustawy o ochronie prywatności dzieci (& laquo; COPPA & raquo;), a niniejsza Polityka prywatności została stworzona z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

V. E-zgoda

Zgodnie z federalnymi podpisami elektronicznymi w globalnej i krajowej ustawie o handlu, użytkownicy, którzy wyrażą na to zgodę oraz dokumenty elektroniczne podpisane elektronicznie, wyrażają zgodę na otrzymywanie dokumentów, ujawnień i powiadomień w formie elektronicznej, dostarczanie informacji drogą elektroniczną i udostępnianie tego informacje zgodne z postanowieniami polityki prywatności, warunkami użytkowania i innymi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami oraz prowadzenia działalności elektronicznej. Gdy użytkownik prześle informacje za pośrednictwem strony internetowej, wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień elektronicznych, dokumentów i ujawnień, a także informacji dostarczanych bezpośrednio na stronie internetowej i komunikację elektroniczną z zewnętrznymi sprzedawcami i pożyczkodawcami, z którymi zawieramy umowy. Wszelka taka komunikacja elektroniczna otrzymana po dostarczeniu Twojej e-zgody powinna być rozpatrywana na piśmie & rdquo; i mają tę samą siłę i efekt. Kopię należy wydrukować dla rekordów.

My i zewnętrzni marketerzy, z którymi zawieramy umowę, zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania dostarczania dokumentacji elektronicznej, powiadomień i innych form komunikacji elektronicznej. W takim przypadku zainteresowani użytkownicy mogą otrzymać uprzednie powiadomienie o rozwiązaniu umowy zgodnie ze stanem przepisów w zasadach i warunkach, regulujących stosunki handlowe między częściami, a także inne obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze. Wersje papierowe dokumentów i zapisów pochodzących z formularza elektronicznego nie są konieczne do produkcji i / lub przechowywania w celu ułatwienia i zmniejszenia wydatków. Wszystkie zapisy elektroniczne, ujawnienia i dokumenty mają zostać zniszczone zgodnie z rutynowym harmonogramem i praktykami proceduralnymi, ponieważ są one określone przez wymogi regulacyjne. Każdy taki zapis elektroniczny może zostać uznany i uznany za uzasadniony dowód potwierdzający prawa, umowy i zobowiązania związane ze stronami ograniczonymi postanowieniami tych dokumentów elektronicznych lub zgodnie z tymi zapisami. Czas na walidację, moc prawną i zapewnienie takiej komunikacji elektronicznej może się różnić.

VI. Linki do stron internetowych osób trzecich

Witryna zawiera linki do stron internetowych osób trzecich, może zawierać linki do stron internetowych sprzedawców zewnętrznych. Ponieważ działa jako usługa dopasowywania, może łączyć użytkowników witryny z zewnętrznymi pożyczkodawcami za pośrednictwem linków. Prywatność informacji dostarczanych przez użytkowników na zewnętrznych stronach internetowych podlega przepisom podanym na tych stronach i nie ma nic wspólnego z niniejszą witryną. Ponadto te osoby trzecie mają własne polityki prywatności i dokumenty regulacyjne na swoich stronach internetowych i zdecydowanie zaleca się przeglądanie tych dokumentów prawnych i ujawnień indywidualnie przed udostępnieniem jakichkolwiek PII na ich stronach internetowych.

VII. Powiadomienia dla mieszkańców różnych stanów

Ściśle przestrzegamy przepisów i kodeksów, zarówno federalnych, jak i stanowych. Sposób, w jaki można używać PII, jest regulowany w stanach inaczej. Niektóre przepisy stanowe wymagają od strony, która gromadzi dane osobowe, ujawnienia pełnej informacji o tym, w jaki sposób iw jakich okresach gromadzone informacje będą udostępniane i jakie inne strony zostaną przekazane (indywidualnie i wyłącznie). Ponadto może być wymagane ujawnienie, jakie rodzaje danych osobowych będą udostępniane oraz w jaki sposób mają być wykorzystywane przez te osoby trzecie. W przypadku, gdy użytkownik Witryny jest rezydentem stanu, w którym obowiązują określone przepisy, zalecamy skontaktowanie się z nami bezpośrednio, korzystając z kontaktów, które udostępniamy w Witrynie, aby uzyskać wszystkie niezbędne informacje w szczegółach. W takim przypadku każde żądanie będzie przetwarzane indywidualnie. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy rozpatrzenia takiego żądania, jeśli zapytanie zostało wysłane od użytkownika, który legalnie przebywa w stanie, w którym takie przepisy nie obowiązują.

VIII. Modyfikacje i zmiany

Właściciel Witryny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia.