1. pozyczkichwilowki.net >
  2. Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu pozyczkichwilowki.net (dalej „Regulamin”)

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określono na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami). CHANGE SP Z O O, jako Usługodawca w rozumieniu przepisów powołanej ustawy, zobowiązuje się do przestrzegania zasad tego Regulaminu.

2. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego pozyczkichwilowki.net jest CHANGE SP Z O O. Dane kontaktowe: tel.: +48 602 136 137, e-mail: kontakt@pozyczkichwilowki.net.

3. CHANGE SP Z O O jest wpisana do KRS: 0000040326, NIP: PL1132197336, REGON: 016227270.

4. Korzystanie ze stron serwisu pozyczkichwilowki.net wymaga potwierdzenia przez Użytkownika, że zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. CHANGE SP Z O O za pośrednictwem Serwisu udostępnia Użytkownikowi bezpłatnie zasoby Serwisu dotyczące rynku pożyczek – chwilówek, w tym oferuje możliwość korzystania z oferowanych w Serwisie narzędzi oraz stwarza możliwość subskrypcji newslettera.

6. Treści zawarte w serwisie, w tym dane obsługujące porównywarkę chwilówek pozyskuje ze źródeł powszechnie dostępnych, od podmiotów współpracujących lub podmiotów trzecich, uprawnionych do podawania takich danych do publicznej wiadomości. Wszelkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny. CHANGE SP Z O O nie jest odpowiedzialna za ich prawdziwość, kompletność lub aktualność, niemniej dokłada wszelkich starań aby przedstawione informacje były rzetelne, obiektywne i precyzyjne.

7. Materiały, informacje i dane publikowane w serwisie pozyczkichwilowki.net nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) oraz innych stosownych aktów prawnych.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

  • CHANGE SP Z O O – oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 02-797, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, wpisana do KRS: 0000040326, NIP: PL1132197336, REGON: 016227270.
  • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu,
  • Serwis pozyczkichwilowki.net – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna na stronach internetowych pozyczkichwilowki.net, podłączona do sieci Internet, stworzona i administrowana przez CHANGE SP Z O O, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez CHANGE SP Z O O i podmioty trzecie, a także innych światowych zasobów Internetu
  • Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu stanowiąca załącznik nr 1, określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi.
  • Newsletter – forma powiadamiania zarejestrowanych użytkowników o nowościach, zmianach w serwisie lub oferowanych usługach przez pozyczkichwilowki.net, podmioty współpracujące lub podmioty trzecie.

III. Podmioty współpracujące z pozyczkichwilowki.net

Serwis pozyczkichwilowki.net zawiera odesłania do serwisów internetowych podmiotów współpracujących oraz podmiotów trzecich. pozyczkichwilowki.net nie ponosi odpowiedzialności za informacje o produktach lub usługach tych podmiotów, jak również za inne dane prezentowanie w serwisach podmiotów współpracujących oraz podmiotów trzecich.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest CHANGE SP Z O O, z siedzibą w Warszawie, 02-797, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, wpisana do KRS: 0000040326, NIP: PL1132197336, REGON: 016227270.

2. pozyczkichwilowki.net w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. W przypadku udostępniania przez Użytkowników danych osobowych, pozyczkichwilowki.net będzie je przetwarzał zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).

3. Wypełnienie formularza danych osobowych Użytkownika, zamieszczonego w serwisie pozyczkichwilowki.net i przekazanie go CHANGE SP Z O O w celu przedstawienia oferty przez podmioty współpracujące i podmioty trzecie (w formie e-mail, sms lub poprzez kontakt telefoniczny) i ewentualnego zawarcia umowy z podmiotem współpracującym lub podmiotem trzecim, jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu i wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika do promocji i marketingu swoich usług, jak również usług świadczonych przez podmioty współpracujące oraz w celu przekazywania informacji handlowej, w tym newslettera serwisu pozyczkichwilowki.net. Dane Użytkownika, który wypełnił formularz, Administrator będzie przekazywał podmiotom współpracującym w celach wskazanych powyżej. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, który wypełnił formularz, oraz ich przekazanie podmiotom współpracującym, w celach wskazanych powyżej, polega na zaznaczeniu odpowiedniego pola w serwisie pozyczkichwilowki.net pod klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i na zasadach tam wskazanych.

5. Administrator jest uprawniony do przetwarzania i przekazywania danych osobowych w celu przesyłania informacji dotyczących pożyczek chwilówek, przez podmioty współpracujące z pozyczkichwilowki.net.

V. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z serwisu pozyczkichwilowki.net w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.

2. CHANGE SP Z O O nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z serwisu pozyczkichwilowki.net w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.

VI. Obowiązki i odpowiedzialność CHANGE SP Z O O

1. CHANGE SP Z O O zapewnia Użytkownikowi bezpłatny dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych w serwisie pozyczkichwilowki.net przez czas nieoznaczony.

2. CHANGE SP Z O O nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników na podstawie danych i informacji zawartych w serwisie. Przedstawione wyliczenia oraz zestawienia poszczególnych podmiotów współpracujących nie mogą stanowić odniesienia do zestawień przygotowywanych przez inne podmioty. Wybór oferty powinien być poprzedzony jej dogłębną analizą.

3. Wszelkie informacje publikowane w serwisie pozyczkichwilowki.net nie mogą być w żadnym zakresie traktowane jako czynności doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego.

4. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w serwisie pozyczkichwilowki.net nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.

5. CHANGE SP Z O O nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów, z którymi Użytkownik zawarł jakiekolwiek umowy, w tym umowy na podstawie informacji uzyskanych w serwisie pozyczkichwilowki.net.

6. CHANGE SP Z O O podejmuje wszelkie starania, aby informacje zawarte na stronie były aktualne, dokładne i merytorycznie poprawne.

7. CHANGE SP Z O O nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez Użytkowników lub inne osoby na stronach pozyczkichwilowki.net, jak i za działania Podmiotów współpracujących lub Użytkowników naruszające prawa osobiste i majątkowe osób trzecich. CHANGE SP Z O O dokłada wszelkich starań aby treści te były zgodne z przepisami prawa i zasadami netykiety.

8. CHANGE SP Z O O dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z serwisu pozyczkichwilowki.net przebiegało bez błędów, wad, czy przerw.

9. CHANGE SP Z O O zastrzega sobie prawo do wyłącznego i samodzielnego decydowania o treści serwisu pozyczkichwilowki.net, dokonywania zmian lub modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

VII. Prawa autorskie

1. Serwis pozyczkichwilowki.net, a także układ treści, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią własność CHANGE SP Z O O lub podmiotów współpracujących lub są danymi powszechnie dostępnymi i mogą być wykorzystane przez Użytkowników wyłącznie do celów informacyjnych.

2. Informacje i materiały zamieszczone w serwisie pozyczkichwilowki.net mogą być wykorzystywane przez Użytkowników tylko dla użytku osobistego. Wykorzystywanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą CHANGE SP Z O O oraz wyłącznie w celu określonym przez właściciela.

VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez CHANGE SP Z O O usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie pozyczkichwilowki.net identyfikującego go adresu elektronicznego i zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie pozyczkichwilowki.net pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz pod klauzulą o otrzymywaniu informacji handlowej, wyraża zgodę na przesyłanie przez pozyczkichwilowki.net, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami), w tym newslettera serwisu pozyczkichwilowki.net. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez wysłanie na adres kontakt@pozyczkichwilowki.net e-mail z treścią „NIE”.

2. Materiały, informacje i dane przekazywane Użytkownikowi w ramach informacji handlowej, w tym publikowane w newsletterze serwisu pozyczkichwilowki.net, nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.

3. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez pozyczkichwilowki.net lub pisemnie na adres CHANGE SP Z O O.

4. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do pozyczkichwilowki.net na adres poczty elektronicznej: kontakt@pozyczkichwilowki.net.

5. CHANGE SP Z O O rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.

6. Po rozpatrzeniu reklamacji CHANGE SP Z O O wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

2. Wszelkie uwagi, komentarze, reklamacje oraz pytania dotyczące działania Serwisu pozyczkichwilowki.net można kierować pod adres e-mail kontakt@pozyczkichwilowki.net.

3. CHANGE SP Z O O zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O zmianie treści Regulaminu pozyczkichwilowki.netpoinformuje w serwisie w sposób umożliwiający zapoznanie się Użytkownikom z jego aktualnym brzmieniem przed korzystaniem z usług serwisu.

4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

5. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez sądy powszechne zgodnie z ich właściwością.